ghm karimnagar black logo

โ†—๏ธย Get Directions on Google Maps

reliance mall logo e1699801405984.webp

Address: beside Reliance Digital on 2nd Floor, Jagtial Road, Inside Reliance Shopping Mall, Opp. SRR College - Karimnagar

FAQ

I want to take a Test Ride , Is it Possible ?

Yes, Please Visit our Karimnagar Store & take @ Reliance Digital, Near SRR College, Jagtial Road, Karimnagar.

Store Timings : 11 am – 9 pm – All days.

What are the available payment methods?

We accept all payment methods like UPI, Wallets, Credit Cards, Debit Cards, Net Banking, etc. We also offer EMI option on Credit cards and Bajaj EMI Cards.

Does your Electric bicycle work without batteries?

You can also ride Gear Head Motors Electric bicycle even without using batteries just like any other normal bicycle.

Is there any warranty on the battery?

We are providing 2.5 years warranty on the battery.

Can we get a Carrier for the cycle?

You can get a basket in front and a carrier at the back as an add-on accessory.

Can we ride a GHM Electric Cycle in the rain?

Yes, all our batteries come in aluminium casing and are water resistant.

Are the batteries capable of bearing the highest temperatures in Summer?

Yes, all our batteries are encapsulated in aluminium casing instead of Plastic or Fibre casing which can maintain the battery temperature at optimum levels.

Is there any warranty on the Charger?

Yes, We have a 12 months warranty on the charger.

Whatโ€™s the power of motor used in Electric cycles?

All GHM Electric Cycles are equipped with 350W powerful brushless DC motor.

Do you accept exchange/return?

We have 2.5 years Warranty for Battery, 1 Year Warranty for Motor & Charger. Every GHM Electric Cycle is manufactured & Tested with high-quality standards. We don’t accept returns/exchanges but we will support you for any issue/defect with your Electric Cycle just call us at 7674 86 9696. We are here to help !